İçeriğe atla

Tüzük

İSRA ULUSLARARASI DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Kuruluş Hükümleri

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
Madde 1-)
1.1. DERNEĞİN ADI: Uluslar arası Dayanışma Ve Yardımlaşma Derneği`dir.
İSRA kısaltmasını kullanır. Bundan sonra kısaca dernek olarak zikredilecektir.1.2. 1.2. MERKEZİ: Eyüp İstanbul`dur.
Dernek gerekli gördüğü takdirde işbu tüzük hükümlerine göre tabi faaliyet göstermek üzere yurtiçinde ve yurtdışında şubeler, irtibat büroları, temsilcilikler açabilir.

DERNEĞİN AMACI, ÇALIŞMA ALANLARI VE FAALİYET BİÇİMLERİ
Madde 2-)
2.1. Derneğin Amacı: Belli bir yöreye ve kitleye hizmetle sınırlı olmaksızın ve hiçbir ayırım gözetmeksizin yurtiçinde ve yurtdışında tün insanlara; ihtiyaç duydukları her türlü insani yardım ve hizmet sunmak, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için faaliyetler yapmak. Kamuya yönelik bu hizmetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.
2.2. Amaçlarını Gerçekleştireceği Çalışma Alanları ve Faaliyet Biçimleri:
Dernek tüzüğün 2,1. maddesi çerçevesinde aşağıdaki faaliyetleri gösterir:
a) BM, İKÖ gibi uluslar arası organizasyonlar, bunlarla irtibatlı olan veya olmayan sivil toplum kuruluşları ile ulusal ve uluslar arası alanda faaliyet gösteren diğer kuruluşlarla dernek amaçları doğrultusunda işbirliği yapmak.
b) Dünya çapında fakirlik ve açlığın azaltılması için sosyal çalışmalar yapmak. İhtiyaç sahiplerine, gıda, giyim eşyası ve gereken diğer ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak, aşevleri tesis etmek, yemek dağıtmak ve yedirmek, gıda bankacılığı yapmak. Bu maksatla ulusal ve uluslar arası gönüllü teşekkül ve insani yardım kuruluşlarıyla ortaklaşa faaliyetler düzenlemek.
c) Çevre sorunlarının her çeşidiyle ilgili araştırmalar yapmak, yaptırmak, bu maksatla çalışan kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,  gerektiğinde bu kişi ve kuruluşları her yönden desteklemek.
d) Milli, tarihi ve kültürel değer taşıyan eski eserlerin korunması, bakılması, onarılması, restorasyonu ve ikmali işlerini yapmak ve gelecek nesillere aynen intikalini sağlayacak her türlü faaliyetlerde bulunmak.
e) Ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine katkıda bulunmak için gerek duyulacak her konuda araştırmalar yapmak, projeler geliştirmek, insanlığa hizmet edecek vasıflı insanlar yetiştirmek. Geri kalmış ve kalkınmakta olan ülkelerin ekonomik, kültürel, sosyal ilerlemelerine katkıda bulunulması için uluslar arası alanda çaba göstermek.
f) Ana-çocuk sağlığı ile ilgili çalışmalarda bulunmak. Çocukların beden ve ruh sağlığının korunması, çocuk ölümlerinin azaltılması, sokak çocuklarının ve özürlülerin topluma kazandırılması için sosyal faaliyetlerde bulunmak. Salgın ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele için sosyal çalışmalar yapmak veya yapılanlara destek vermek. Bunun için her türlü sağlık tesisleri, hastaneler, dispanserler, kreşler, çocuk bakım yurtları, güçsüzler ve yaşlılar bakım yurtları, rehabilitasyon merkezleri kurmak. Fakir hastalara ilaç ve tedavi yardımında bulunmak.
g) Yurtiçinde ve yurt dışında meydana gelebilecek  savaş, deprem, yangın, sel vs. her türlü felaket sonrası afetzedelerin ihtiyaç duyacakları gıda , giyim, tıbbi malzeme gibi her türlü ayni, nakdi yardımda bulunmak. Bu amaçla afet zamanlarında görevlendirilmek üzere ekipler kurmak, arama kurtarma faaliyeti yapmak, gerekli olan ihtiyaç malzemesini daima hazır bulunduracak depolama faaliyeti yapmak. Afet bölgelerinde aşevi, kreş, klinik, dispanser, hastane, okul, kurs, yetimhane, barınma evleri vs. tesisler kurmak veya kurulmasına yardım etmek. Afetzedeleri yurtiçinde ve yurtdışında tedavi ettirmek.
h) Derneğimizin amaçları doğrultusunda yurtiçinde ve yurtdışında öğrencilere hizmet vermek üzere ilköğretim, lise seviyesinde özel okullar, her nevi eğitim ve öğretim kurumları açmak. İlköğretim, lise kreş, yurt, pansiyon, kurs, dershane, kütüphane, etüt merkezi açmak ve işletmek. Ulusal ve Uluslar arası  ilmi toplantı, kongre ve konferanslar düzenlemek ve katılmak. İlim adamlarıyla ve üniversitelerle işbirliğinde bulunmak. Derneğin amaçları doğrultusunda daha iyi ve verimli hizmetler yapabilmesi için derneğin güçlenmesine ve kamuya tanıtımına yönelik faaliyetler yapmak.
i) Yurtiçi ve yurt dışındaki kültür, sanat çevreleri ve kurumları ile yoğun ilişkiler kurup, kültürlerarası diyalogu ve karşılıklı ilişkileri geliştirici faaliyetler yapmak. Yurtiçinde ve yurtdışında kabiliyetli öğrenci, araştırmacı, sanatçı, yazar, kültür ve bilim adamlarını her bakımdan desteklemek. Eğitim , staj, mastır, ihtisas, doktora ve araştırma yapma imkanı sağlamak, burs vermek veya temin etmek.
j)Derneğimizin amaçları doğrultusunda yurtiçinde ve yurtdışında her türlü kültürel faaliyette bulunmak. Teşvik maksatlı yarışmalar tertip etmek. Tek başına veya başka kişi ve kuruluşlarla sinema, tiyatro, dergi, bülten kitap, gazete gibi her türlü periyodik, süreli, yazılı, sesli ve görüntülü yayınlar ile ulusal ve uluslar arası sahada kitle iletişim ve basın-yayın faaliyetlerinde bulunmak.
k) Kurban kesmek isteyen kişilere dernek nezdinde kurban kesim mahalli tesis ve tahsis etmek, ayrıca yurt içinde ve yurtdışında kurban kesim organizasyonlarında bulunmak
l) Dernek amaçları çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışında kültür ve tarih gezileri, tur ve ziyaretler tertip etmek.

DERNEK AMBLEMİ
Madde 3-) Derneğin amblemi, Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilir ve gerekli yasal işlem Valilik katında yapılır. Dernek amblemi, Yönetim Kurulunun izni olmadan, üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz.
İKİNCİ BÖLÜM
Üyelik Hükümleri

ÜYELİK ŞARTLARI
Madde 4-) Derneğin amaçlarını benimseyen, on sekiz (18) yaşını doldurmuş, üyeliğine herhangi bir kanuni engel bulunmayan gerçek kişiler ile benzer amaçlar taşıyan ve üyeliğine herhangi bir kanuni engel bulunmayan tüzel kişiler derneğe üye olma müracaatında bulunabilirler.

ÜYELİK İŞLEMLERİ
Madde 5-) Dernek üyeliği işlemleri aşağıda gösterilmiştir.
5.1. Dernek üyesi olmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, dernek amacı ve hizmet konuları ile ana tüzük hükümlerini kabul ettiklerin, üyelik şartlarını haiz olduğunu beyan eden “Üye Müracat Formu”nu doldurup Dernek Başkanlığına sunarlar. Tüzel kişilikler için üye olmak isteyen tüzel kişiniz yönetim kurulu kararı ve temsil yetkisi verilen kişinin kimlik bilgilerinin verilmesi gerekir.
5.2. Dernek Yönetim Kurulu üyeleri veya kuracağı bir komite aracılığı ile aday hakkında gerekli araştırmayı yaptıktan sonra başvuru tarihinden başlamak üzere otuz(30) gün içinde adayım müracaatı ile ilgili kararı verir ve adayı yazılı olarak bildirir.
5.3. Adayın Dernek Üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır. Giriş ödentisiyle yıllık ödentinin gereken bölümü alınır. Bu ödemeler yapılmadıkça dernek üyeliği kazanılmaz.
5.4. Dernek Yönetim Kurulunun adayın isteğinin reddine ilişkin kararı kesin olup hiçbir şekilde hiçbir yere itiraz edilemez.

ÜYELİKTEN AYRILMA
Madde 6-) Üyelik ölüm veya istifa ile sona erer. Her üye dilediği anda Dernek Başkanlığına yazılı olarak ayrılmak isteğini bildirmekle dernek üyeliğinden ayrılmış sayılır. Ancak, ayrılan üyenin mali sorumluluğu, yasal sebeplerle ayrılanların yasal sebebin oluşum tarihinde, diğerlerinin ise ayrılma talebinde bulunulan çalışma döneminin sonunda biter ve kendilerinden ilişkili bulundukları çalışma döneminin tüm ödentileri alınır.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Madde 7-) Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir.
7.1. Özürsüz olarak çalışma ve toplantılardan uzak kalmak, görev almaktan ısrarla kaçınmak, Derneğin amaç ve hizmet konularına ilgisizlik göstermek, Dernek ana tüzüğü hükümleri ile Genel Kurul kararlarına aykırı davranmak.
7.2. Ödenmemiş altı aylık veya daha fazla üyelik aidatı bulunmak.
7.3. Üyeliğin sona ermesi: Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA İŞLEMLERİ VE İTİRAZ
Madde 😎 Dernek Yönetim Kurulu, üye hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptırıp üyenin de savunmasını aldıktan sonra üyelikten çıkarma kararını gizli oyla ve salt çoğunluk ile verir, yazılı olarak üyeye bildirir. Ayrılan veya çıkarılan üyenin tün ödenti borçları ödenmediği takdirde Dernek Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yönetim Hükümleri

ORGANLAR
Madde 9-) Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
9.1. Genel Kurul
9.2. Yönetim Kurulu
9.3. Denetleme Kurulu

GENEL KURUL
Madde 10-) Dernek Genel Kurulu üç (3) yılda bir olağan olarak Dernek merkezinde veya yönetimce uygun görülecek bir yerde, Mart ayında toplanır.

GENEL KURUL ÇAĞRI YÖNTEMLERİ
Madde 11-) Genel kurulun toplantıyla çağrılmasında uygulanacak yöntemler aşağıda gösterilmiştir.
11.1. Dernek Yönetim Kurulu, genel kurula katılma hakkına ahip üyeler çizelgesini tespit eder ve tüm ödenti borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur.
11.2. Genel kurula katılacak üyeler, yapılacak toplantının ve bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi SMS, e-posta veya telefonla en az on beş (15) gün önceden duyurulmak suretiyle toplantıya çağırılırlar. İlk toplantıda toplantı ve müzakere nisabı üye sayısının çoğunluğudur.
11.3. İkinci toplantı yeter çoğunluk aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve genel kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu asıl  üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.
11.4. Genel Kurul toplantısı birden çok geri bırakılamaz.

GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ
Madde 12-) Genel Kurul Toplantılarında uygulanacak ilkeler aşağıda gösterilmiştir.
12.1. Genel Kurul, Sekreterin çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Dernek Başkanı ve Başkan Yardımcısı tarafından açılır ve genel kurulu yönetmek üzere oluşturulacak Divana bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter seçilir.
12.2. Genel kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az (1/10)`u tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen konuların gündeme konuşması zorunludur.
12.3. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı olup oyunu bizzat veya vekalet yoluyla kullanabilir.
12.4. Genel kurulda karar yeter sayısı, genel kurula katılanların çoğunluğudur. Ancak kanunen özel çoğunluk aranan haller, ana tüzük değişikliği ve Derneğin feshine ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayılar aranır.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
Madde 13-) Olağanüstü genel kurul, olağan genel kurul toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olmadığı veya bir an önce görüşülmesinde fayda görülen mühim ve zaruri konularda, Dernek üye sayısının (1/5)`inin konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvuru veya yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine alacağı karara istinaden yönetim kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır. Olağanüstü genel kurul toplantısı, olağan genel kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya sebep teşkil eden konu üzerinde görüşülüp karar alınır. Olağanüstü genel kurul sırasında gündeme madde eklenmesi teklif edilemez.

GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 14-) Genel kurul derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
14.1. Genel kurul kararları, ana tüzük değişikliği ve derneğin feshi dışında, toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır.
14.2. Yürürlükteki yasalar ile Dernek ana tüzüğü hükümleri çerçevesinde gerekli kararları almak.
14.3. Çalışma dönemi programı ile muhammen bütçeyi görüşüp onaylamak.
14.4. Çalışma dönemi yönetim ve denetleme kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmek.
14.5. Geçen çalışma dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini; denetleme kurulunun denetim raporunu görüşüp onaylamak veya onaylamamak ve yönetim kurulu üyelerini aklamak veya aklamamak.
14.6. Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin yönetim kurulu tasarısını görüşüp üçte iki (2/3) çoğunlukla karara bağlamak.
14.7. Taşınmaz mal satın alınması, satılması ve kiralanması ile ilgili yönetim kuruluna genel veya özel yetki vermek.
14.8. Derneğin feshine ve malvarlığının dağıtılmasına üye tam sayısının üçte iki (2/3) çoğunluğu ile karar vermek.
14.9. Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi.
14.10. Gerekli diğer konularda karar vermek.

YÖNETİM KURULU
Madde 15-) Derneğin yetkili yönetim organı olan Yönetim Kurulu, üç (3) yıllık süre için seçilmiş beş (5) veya yedi (7) asıl ve beş (5) yedek üyeden oluşur.

YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA İLKELERİ
Madde 16-) Yönetim kurulunun çalışma ilkeleri aşağıda düzenlenmiştir.
16.1. Yönetim Kurulu seçimini izleyen ilk toplantıda bir Dernek Başkanı, bir Başkan Yardımcısı, bir Sekreter, bir Sayman ve Dernek amaç ve hizmet konuları ile ilgili yöneticiler seçmek suretiyle görev bölümü yapar.
16.2. Yönetim Kurulu en az iki ayda bir toplanır. Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının çoğunluğu ve karar yeter sayısı katılanların çoğunluğudur.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 17-) Yönetim kurulu, derneğin yürütme ve temsil organıdır; bu görevini kanunlara ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir. Görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
17.1. Yürürlükteki yasalar ve bu ana tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak; genel kurul kararlarını uygulamak.
17.2. Derneğin temsil şekli ve usullerini, imza yetkilerini belirlemek.
17.3. Çalışma dönemi faaliyet programı ile muhammen bütçe hazırlamak ve genel kurul tarafından onaylandıktan sonra uygulamak.
17.4. Geçen çalışma dönemi faaliyet raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini genel kurula arz edilmek üzere hazırlamak.
17.5. Genel kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini tespit ederek üyelere duyurmak.
17.6. Derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak ve gereğinde işlerine son vermek.
17.7. Ortaklık, iktisadi işletme, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurulmasına veya kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek.
17.8. Yurtiçi ve yurtdışında Dernek şube ve temsilciliklerinin açılmasına karar vermek ve organlarının yetkilerini tayin etmek.
17.9. Genel Kurulun münhasır yetkisi dışında olan konularda ve dernek tüzüğündeki derneğin amacı, çalışma alanları ve faaliyet biçimleri bölümünde yazılı konularda karar almaya, işlem yapmaya, derneği temsil ve ilzama yetkili olmak.
17.10. Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda her türlü hukuki yolla taşınmaz mal edinmek, derneğin taşınmazlarını satmak, kiralamak veya dernek tüzüğüne uygun amaçlara tahsis etmek.

DENETLEME KURULU
Madde 18-) Derneğin denetiminden denetleme kurulu sorumlu bulunmaktadır. Denetleme kurulu, genel kurulda üç (3)yıl için seçilmiş üç (3)asıl ve üç (3) yedek üyeden oluşur., seçimi izleyen ilk toplantısında bir Başkan ve bir sözcü seçer. En az altı (6) ayda bir kez toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı ikidir (2).
Denetleme kurulu;  derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde yapacağı inceleme sonuçlarını, teklif ve tavsiyelerini yönetim kuruluna bildirmek; yönetim kurulunca hazırlanan çalışma dönemi programı ile bütçe ve gelir gider çizelgelerinin görüşüleceği yönetim kurulu toplantısında hazır bulunarak teklif ve tavsiyelerini belirtmek; yönetim kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgeleri hakkındaki incelemelerini bir raporla genel kurula sunmakla görevli ve yetkilidir.
Denetim Kurulu asıl üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler

DERNEĞİN GELİRLERİ
Madde 19-) Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir.
19.1. Giriş Ödentisi: Bir defaya mahsus olmak üzere her çalışma dönemi bütçesinde üyeliğe kabul edilen üyeler için öngörülen ve miktarı yönetim kurulunca belirlenen ödentidir.
19.2. Yıllık Ödentisi: Üyeler için her çalışma dönemi bütçesinde öngörülen, miktarı yönetim kurulunca belirlenen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu ödentidir.
19.3. Kanunun yasaklamadığı her türlü şartlı veya şartsız bağış, vasiyet ve yardımlar.
19.4. Ortaklıklar, iktisadi işletmeler. Lokal ve yardımlaşma sandığından sağlanacak gelirler.
19.5. Madde 20`de belirtilen şekilde alınan borçlar.
19.6. Diğer gelirler.

DERNEĞİN BORÇLANMA BİÇİMİ
Madde 20-) Dernek yönetim kurulu kararı ile gerçek kişilerden ve banka, finans kurumu ve şirketler gibi kuruluşlardan borçlanabilir.

GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ
Madde 21-) Dernek gelirleri “Alındı” belgesi ile toplanır. Bağış, yardım ve ödentileri toplayacak yetkililer yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve İl Dernekler Müdürlüğü`ne tescil ettirilir. Giderlere ilişkin harcamalarda fatura veya makbuz alınır. Belirtilen belgelerin alınmaması halinde ilgilisince harcama belgesi düzenlenir ve perakende satış fişi eklenir.

DEFTERLER
Madde 22-) Dernek bilanço hesabına göre aşağıda gösterilen defterleri tutar:
Yevmiye Defteri
Büyük Defter
Envanter Defteri
Karar Defteri
Üye Kayıt Defteri
Gelen-Giden Evrak Kayıt Defteri
Alındı Belgesi Kayıt Defteri
Demirbaş Defteri

DERNEĞİN İÇ DENEMTİM ŞEKİLLERİ
Madde 23-) Derneğin iç denetimi; yönetim kurulunca çıkartılacak bir yönetmelikle sağlanacağı gibi dernek denetleme kurulu tarafından da yapılır.

DERNEĞİN ŞUBELERİNİN KURULUŞU
Madde 24-) Dernek gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç (3) kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği`nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 25-) Şubeler, tüzel kişiliği olmayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

ŞUBELERİN ORGANLARI VE ŞUBELERE UYGULANACAK HÜKÜMLER
Madde 26-) Şubenin organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu`dur.  Genel Kurul şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim Kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.
Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler. Mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de uygulanır.

ŞUBELERİN GENEL KURULLARININ TOPLANMA ZAMANI VE GENEL MERKEZ KURULUNDA NASIL TEMSİL EDİLECEĞİ
Madde 27-) Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.
Şubelerin olağan genel kurulu üç yılda bir Aralık ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen 30 (otuz) gün içerisinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.
Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulubaşkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her 20 (yirmi) üye için bir, arta kalan üye sayısı 10 (on)dan fazla veya toplam üye sayısı yirmiden az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegelerde seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.
Genel merkez genel kurulunun en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.
Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar, genel merkez yönetim ve veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevlerinden ayrılırlar.

TEMSİLCİLİK AÇMA
Madde 28-) Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi ve kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik; dernek genel kurulunda temsil edilemez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

DERNEĞİN FESİH VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ
Madde 29-) Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan iye sayısı, yönetim ve denetim kuralları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3ü`dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye halinde derneğin demirbaşları ve derneğe ait taşınır – taşınmaz tüm mallar Eyüp`te merkezi bulunan Uyumsoft şirketine devredilir.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirtilmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla  üyeye sahip derneğe devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

ANA TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 30-) Dernek ana tüzüğünün maddeleri, genel kurula katılan üyelerin üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile değiştirilebilir.
Madde 31-) Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkarılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 31 (otuz bir) maddeden ibarettir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.